ساخت گریتینگ کانال نمایشگاه شهر آفتاب

ساخت گریتینگ های کانال آبرو، واقع در میدان مرکزی مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب در جنوب تهران، از نوع گریتینگ تسمه در تسمه، به همراه نصب گریتینگ گالوانیزه با استفاده از بست گریتینگ.

گریتینگ کانال نمایشگاه تهران

گریتینگ روی کانال نمایشگاه آفتاب تهران

Save

استاندارد گریتینگ

استاندارد طراحی، ساخت و گالوانیزه گریتینگ

دانلود کنید

راههای تماس با ما

تلفن08633554112 , فکس: 08633554115
ایمیل info[at]grating.ir