گریتینگ الکتروفورج

 گریتینگ فلزی ساخته شده به وسیله دستگاه های اتوماتیک و جوشکاری مقاومتی به گریتینگ الکتروفورج (گریتینگ با استفاده از روش اتوماتیک) موسوم می باشند.

این نوع گریتینگ به علت عدم وجود پانج در تسمه های باربر و جوشکاری مقاومتی از عیوب کمتری پس از تولید و گالوانیزه برخوردار می باشند. متداول ترین نوع گریتینگ الکتروفورج تولید شده از گریتینگ تسمه در چهارپهلوی تابیده شده می باشد.

گریتینگ الکتروفورج - جوش مقاومتی

استاندارد گریتینگ

استاندارد طراحی، ساخت و گالوانیزه گریتینگ

دانلود کنید

راههای تماس با ما

تلفن08633554112 , فکس: 08633554093
تلفن همراه09189880073 عاشق حسینی
آدرس شرکت آژینه صنعت اراکاراک، شهرک صنعتی خیرآباد
ایمیل info[at]grating.ir